top of page

Aansprakelijkheid en privacy

 

Door mij een bericht te sturen, kom je in mijn gegevenslijst van klanten. Deze lijst is enkel toegankelijk voor de beheerder van Yoon Fotografie, zijnde Yoon Thoen, hierna steeds genaamd Yoon Fotografie.

Alle gegevens zullen enkel en alleen door en zal enkel door Yoon Fotografie worden verwerkt. Je gegevens worden uitsluitend gebruikt om op je vraag te antwoorden, je eventueel op de hoogte te houden van onze activiteiten via nieuwsbrieven en mailberichten voor updates die aansluiten bij je vraag.

Weet dat deze website cookies gebruikt om de communicatie vlot te laten verlopen. Yoon Fotografie, noch enige andere organisatie zal deze gegevens exploiteren voor marketing of andere doeleinden. 

Wil je geen contact meer met Yoon Fotografie? Stuur dan via het contactformulier een eenvoudig berichtje.

Aansprakelijkheid

 

E-mails en nieuwsbrieven

Mijn e-mails, met eventuele bijlagen, zijn alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie zij gericht zijn en enkel voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Zij kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en/of persoonlijke standpunten.

Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de geadresseerde, is verboden. lndien u per vergissing een mail van mij ontvangt, vraag ik dat te melden en de e-mail te wissen. Voor de eventuele elektronische nieuwsbrieven gelden dezelfde voorwaarden als voor mijn website.

Website

1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Yoon Fotografie kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Als u teksten, afbeeldingen of andere items van deze website wil reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verkrijgen. Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn echter geregistreerde handelsmerken. U neemt dus best contact op met de betreffende organisatie, dienst of bedrijf.

Als u de mogelijkheid krijgt om eigen bijdragen op deze website op te nemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. ln elk geval vrijwaart u Yoon Fotografie tegen aanspraken van derden.

De op deze website gebruikte foto's en videoclips zijn eigen foto's of beelden.

3. Aanbrengen van een hyperlink naar deze website

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar pagina's van deze website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van onze website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks of iframes (inline frames) mag u alleen aanbrengen na mijn uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

4. Links naar websites beheerd door derden

Eventuele links op deze site naar websites die beheerd worden door derden zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Yoon Fotografie controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet, en kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van die websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Yoon Fotografie uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Yoon Fotografie de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

5. Aansprakelijkheid

De informatie op yoonfotografie.be van Yoon Fotografie is zo nauwkeurig mogelijk. Yoon Fotografie streeft ernaar u zo nauwgezet en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op deze website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Yoon Fotografie hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via deze website aangeboden of gevraagde informatie en/of diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Yoon Fotografie verbindt zich ertoe om alle maatregelen te treffen om een optimale veiligheid van de website na te streven maar kan geen garantie geven over de veiligheid, noch over de continue beschikbaarheid en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hier, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg van is.

Privacy

 

Yoon Fotografie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het respecteren van uw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we omgaan met persoonsgegevens.

Yoon Fotografie doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Yoon Fotografie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt alle specifieke informatie verstaan die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die geïdentificeerd kan worden. Het gaat onder meer om uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, lidmaatschap en informatie die u verstrekt via de websites of andere contactkanalen.

Verzamelen van persoonsgegevens

yoonfotografie.be van Yoon Fotografie verzameld, registreert en verwerkt persoonsgegevens wanneer die uitdrukkelijk worden meegedeeld zoals het inschrijven op een activiteit, de contactname via een contactformulier of e-mail, de deelname aan activiteiten, enquêtes, e.d. U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn.

Yoon Fotografie kan uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Beeldmateriaal

Tijdens activiteiten kunnen beeldopnamen (foto’s en/of video’s) gemaakt worden die door Yoon Fotografie gebruikt kunnen worden op haar websites en op sociale media. Door in te schrijven voor een activiteit geeft u hiervoor uw toestemming.
Indien u dit niet wenst, kunt u dit kenbaar maken d.m.v. een tijdig schrijven naar via het contactformulier van de website www.yoonfotografie
.be

 

Website

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door systemen/applicaties die informatie (zoals IP-adres, gebruik van de site, taal en type van de browser, etc.) verzamelen.

Inzage en correctie van gegevens

yoonfotografie.be van Yoon Fotografie zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld. U heeft daarnaast ook steeds recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgifte van uw gegevens. U kunt een gedateerd en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs, sturen naar het volgende adres:

Yoon Fotografie

Gebroeders Van Raemdonckstraat 49

9140 Temse
e-mail: zie contactformulier

 

We bezorgen u binnen 30 dagen een antwoord. Mocht u niet het verwachte antwoord op uw verzoek ontvangen, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit in België: www.privacycommission.be.

 

Doorgeven van persoonsgegevens

yoonfotografie.be van Yoon Fotografie gaat niet over tot het meedelen, verkopen, doorgeven of anderszins verspreiden van uw persoonsgegevens aan derde partijen, tenzij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst (bv. deelname aan activiteiten, enz.), tenzij dat wettelijk vereist wordt of tenzij u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dat te doen. Yoon Fotografie  verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Gegevensbeveiliging

yoonfotografie.be van Yoon Fotografie neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, inzage of misbruik. yoonfotografie.be van Yoon Fotografie verbindt zich er ook toe de toegang tot de persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken en toegang dus enkel te verlenen wanneer noodzakelijk. Personen die toegang tot de gegevens hebben, zijn op de hoogte gebracht van hun verplichtingen met betrekking tot gegevensbeveiliging en geheimhouding.

Minderjarigen

yoonfotografie.be van Yoon Fotografie let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Yoon Fotografie zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.
Yoon Fotografie moedigt minderjarigen aan, indien zij deze website bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan mij door te sturen.

 

Contact

Met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u Yoon Fotografie contacteren via één van de contactformulieren op de websites.

Yoon Fotografie, 2020

bottom of page