top of page

TOEPASSELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

Behoudens andersluidende bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk voorafgaand aanvaard door de fotograaf, zijn huidige voorwaarden van toepassing op de betrekkingen tussen de fotograaf en de opdrachtgever en hebben huidige voorwaarden voorrang op alle andere voorwaarden van de opdrachtgever.

 

Artikel 1: Definities
1.1. Yoon Fotografie (vertegenwoordigd door bestuurder Yoon Thoen) hierna genoemd ‘de fotograaf’; 9140 Temse, Gebroeders Van Raemdonckstraat 49.
1.2. De wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van de fotograaf inhuurt teneinde een creatie uit te voeren in zijn naam en zijn opdracht. De fotograaf mag als haar opdrachtgever –gehouden in eigen naam– beschouwen elkeen die haar een opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, als lasthebber, uit naam en voor rekening van een derde waartoe dit slechts geldig zal zijn indien naam en adres van deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd met de opdracht aan de fotograaf wordt verstrekt.
1.3. Een fotosessie, fotoreeks, fotografie, fotoalbums, fotoshoot, afdrukken, productie, product, website(s): de online of offline diensten, aanleveringen, werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft.
1.4. Een figurant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtgever een overeenkomst afsloot teneinde een deelaspect van de uit te voeren werkzaamheden te bewerkstelligen. In vakjargon ook model of fotomodel genoemd.
1.5. De deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die deelneemt aan de werkzaamheden of creaties via de fotograaf in opdracht en in naam van de wederpartij.

 

Artikel 2: Prijs, offertes en annulering van reservaties
2.1. De prijzen die van toepassing zijn op de diensten zijn deze die op de site en/of in een offerte worden bekendgemaakt. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en incl. taksen en BTW.
2.2. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij aantoonbaar anders is vermeld. De fotograaf heeft het recht om tot zeven dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering of uitvoering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. Offertes met een commercieel karakter kunnen pas als een effectieve opdracht aanschouwd worden indien er door de opdrachtgever een bestelbon ondertekend is.
2.3. De prijzen kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd.
2.4. Opdrachten kunnen enkel doorgaan na ontvangst van de storting van een voorschot. Dit voorschot bedraagt steeds 25% van de offerteprijs en wordt gestort op bankrekeningnummer: IBAN: BE41 7360 6518 8310 van Yoon Fotografie met vermelding van naam en de datum van de fotosessie.
2.5. Bij annulering door de opdrachtgever wordt het volledige voorschot aangerekend. Ongeacht de reden of tijdstip van de annulering. Er kan door de fotograaf een nieuwe datum voorgesteld worden zonder meerprijs.
2.6. Alle offertes voor commerciële opdrachten van de fotograaf zijn vrijblijvend. Een orderovereenkomst tussen de fotograaf en de opdrachtgever met betrekking tot de levering van foto- en ander beeldmateriaal, komt slechts tot stand door de schriftelijke bevestiging van de fotograaf of door een begin van uitvoering. Ingeval van annulering na tot stand komen van de orderovereenkomst wordt de fotograaf als volgt vergoed:
- bij annulatie tot 24 uur voordien : minimum 75% van de dagprijs voor alle gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten.
- bij annulatie tot 48uur voordien : minimum 50% van de dagprijs voor alle gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten.
- bij annulatie tot 72 uur voordien : minimum 25% van de dagprijs voor alle gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten.
2.7. Indien de opname voor een commerciële opdracht door de opdrachtgever wordt uitgesteld, doch uitgevoerd binnen een termijn van dertig dagen, waarbij een nieuwe opdracht schriftelijk wordt bevestigd, is volgende bijkomende vergoeding verschuldigd:
- uitstel 24 uur voordien : minimum 50% van de dagprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten.
- uitstel 48 uur voordien : minimum 25% van de dagprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten.
- uitstel 72 uur voordien : minimum 15% van de dagprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten.
- uitstel meer dan 72 uur voordien : alle aangegane kosten.
Zo de opname niet uitgevoerd wordt binnen de 30 dagen, wordt de vergoeding berekend als bij een annulering.

 

Artikel 3: Vrijwerk fotosessies
3.1. De fotograaf kan zelf beslissen of een fotosessie onder het vrijwerk statuut valt. Ook indien de wederpartij voorafgaand een offerte ontvangen heeft. Vrijwerk is een overeenkomst tussen de fotograaf en de wederpartij waarbij de wederpartij tijd investeert om te poseren en daarna foto’s krijgt van de fotograaf, zonder vergoeding. De fotograaf kan dit beslissen indien hij de resultaten van die aard vind dat zij als portfolio aanvulling kunnen dienen. In dit geval zal de fotograaf géén factuur opmaken.

 

Artikel 4: Plaatsen van de bestelling (afdrukken – kaartjes – andere)
4.1. Bij de plaatsing van de bestelling, moet u nauwkeurige en exacte gegevens opgeven over de identiteit van de bestemmeling van de bestelling en het leveringsadres en het emailadres waarnaar een bevestiging van de bestelling kan worden gestuurd.
4.2. Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.
4.3. Een bestelling verbindt de fotograaf niet voordat ze is bevestigd per e-mail of via elk ander beschikbaar communicatiemiddel.
4.4. De bestelling wordt pas geleverd nadat de betaling ervan werd ontvangen.

 

Artikel 5: Betalingen
5.1. De facturen van de fotograaf zijn betaalbaar acht dagen na het einde van de maand. Ingeval van laattijdige betaling, zal zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1% per maand op het nog uitstaand bedrag en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van dit factuurbedrag, tenzij een grotere schade bewezen wordt. Het voorschot komt van rechtswege toe aan de fotograaf en wordt verrekend met voormelde schadeloosstelling. De afstand van rechten gaat slechts in op het ogenblik van de volledige betaling van de vergoeding voor afstand van rechten.
5.2. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de opdrachtgever per email een bevestiging van de bestelling alsook de overeenstemmende factuur, zodat de opdrachtgever het bedrag kan overmaken op de bankrekening van de fotograaf. Na ontvangst van de betaling worden het ontwerp, de producten en/of de ontwikkelde foto’s gemaakt en geleverd.

 

Artikel 6: Levering van diensten - onkosten
6.1. Foto’s worden gratis geleverd in het pand waar de fotograaf zijn bedrijf uitoefent.
6.2. Verzonden foto’s of andere dragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij tot het moment dat de foto’s of dragers door de fotograaf onbeschadigd retour worden ontvangen. De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor vertraging of leveringsproblemen die kunnen worden toegeschreven aan De Post of door een derde.
6.3. De fotograaf levert enkel aan adressen in Europa.
6.4. De levertijd is afhankelijk van het bestelde product. Wenst u de verwerking door ons op fotopapier afgeleverd moet u rekenen op een maximale levertijd van 20 werkdagen. Kaarten en fotoalbums worden afgeleverd binnen 30 werkdagen na ontvangst van betaling, tenzij anders vermeld op de offerte.
6.5. De levertijd gaat steeds in, na ontvangst van uw betaling.
6.6. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. Indien de fotograaf en de wederpartij overeen komen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.
6.7. Als u uw bestelling niet ontvangt binnen een maand na betaling van uw bestelling, heeft u een week de tijd om de fotograaf daarvan op de hoogte te brengen.
6.8. De fotograaf zal de verloren zending reproduceren en/of de foto’s kosteloos opnieuw ontwikkelen, of u de ontwikkeling van de betreffende foto’s en/of de ontwerpkosten terugbetalen. Alleen de fotograaf beslist over de keuze tussen deze twee opties.
6.9. Als u de creatie en/of foto’s, ondanks de voorzorgsmaatregelen die door de fotograaf worden genomen om zich te wapenen tegen elk risico van beschadiging van het ontwerp en/of de foto’s tijdens het transport, toch ontvangt in een beschadigde staat, hoeft u ze enkel terug te sturen naar de fotograaf, hij zal het ontwerp leveren en/of de beschadigde foto’s opnieuw ontwikkelen en ze u gratis toesturen.
6.10. Indien de zending met de bestelling opnieuw bij de fotograaf toekomt omdat u een onvolledig of fout leveringsadres hebt opgegeven, kunt u geen schadevergoeding eisen. Op uw verzoek zal de bestelling nogmaals worden verstuurd en moet u de verzendingskosten betalen.
6.11. De fotograaf is steeds gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot voor kosten te vragen. Alle reiskosten zoals vervoerstickets, overnachtingen, catering enz. zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zij worden hetzij in het honorarium doorgerekend aan de opdrachtgever, hetzij rechtstreeks door de fotograaf aan de opdrachtgever gefactureerd. Reistijd en verplaatsingen van de fotograaf kunnen t.b.v. 50% van zijn honorarium worden aangerekend.
6.12. De tijd gebruikt voor locatiescouting, casting, pre-lighting, opbouw en afbreken van het decor en andere voorbereidende werkzaamheden, kan aangerekend worden t.b.v. 50% van het daghonorarium.

 

Artikel 7: Overmacht
7.1. Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet of moeilijk te realiseren is en voorzien kan worden dat de uitvoering voor een periode van meer dan 2 weken zal worden belemmerd, dan is de fotograaf gerechtigd om de opdracht zonder enige ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. In dit geval is de wederpartij gehouden de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk. De fotograaf is onder geen enkel beding gehouden tot enige schadeloostelling van de wederpartij.
7.2. In geval van overmacht dient de fotograaf de wederpartij daarvan met spoed mededeling te doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de wederpartij 2 weken de tijd om de overeenkomst te ontbinden. Indien de wederpartij besluit tot ontbinding, is zij verplicht de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk.
7.3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, onlusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere producties, creaties, werkzaamhedenstoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet-leveringen van materialen en halffabrikaten door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of overeenkomst voorzienbare en onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden, die van een zodanige invloed zijn op de inhoud- van de opdracht en/of overeenkomst dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen. Deze opsomming is niet limitatief.

 

Artikel 8: Kwaliteit van het werk
8.1. De fotograaf verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnamen te maken en deze ook uitsluitend in zijn eigen stijl te bewerken.

8.2. Onder geen enkel geval worden onbewerkte opnamen (RAW-files) afgeleverd aan de opdrachtgever(s). 
8.3. De geleverde prestaties en diensten van de fotograaf zijn altijd een inspanningsverbintenis, doch geen resultaatsverbintenis.
8.4. De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd.
8.5. De opdrachtgever kan aanwezig zijn of mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger naar de opnamen sturen. Zo zij niet aanwezig zijn, dient de opdrachtgever het oordeel van de fotograaf voor wat betreft de goede uitvoering van de opdracht te volgen, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen.

 

Artikel 9: Toeleveranciers
9.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdracht te komen.
9.2. De fotograaf kan te allen tijde een afwijking van levering voorstellen aan de wederpartij wanneer blijkt dat de producten voorzien in de offerte niet meer beschikbaar zijn bij de toeleveranciers. In dat geval zal de fotograaf steeds een evenwaardig product voorstellen aan de wederpartij.


Artikel 10: Correcties – wijzigingen - kleurafwijkingen
10.1. De fotograaf moet de door de opdrachtgever aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spelling-, taalkundige - of grammaticale fouten.
10.2. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (in de tekst, in de bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden aan de opdrachtgever extra gefactureerd en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machine stilstanden in afwachting van het "goed voor order".
10.3. De fotograaf draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor kleurafwijkingen die kunnen ontstaan bij het vervullen van de opdracht bv. door de samenstelling van de gefotografeerde voorwerpen of als gevolg van schommelingen in de kleurtemperatuur.
10.4. De fotograaf is evenmin verantwoordelijk ingeval een opname verworpen wordt omdat de briefing, het concept of de strategie van de opdrachtgever verandert of omdat het product met gebreken door de opdrachtgever geleverd werd. In voormelde gevallen zijn het volledige honorarium en alle kosten verschuldigd. Dit geldt eveneens voor een eventuele nieuwe opname die nadien, onafhankelijk van de verworpen opnamen, wordt gedaan.
10.5. De mondelinge, bijvoorbeeld per telefoon, opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 11: Klachten
11.1. Als u niet tevreden bent over de kwaliteit van het werk, kunt u de fotograaf per email: info@yoonfotografie.be informeren.
11.2. Alle formele klachten met betrekking tot de levering en/of de prestatie van diensten dienen aangetekend ter kennis gesteld te worden binnen acht dagen na de uitvoering of factuurdatum.
11.3. Na een termijn van acht dagen na de uitvoering of factuurdatum wordt geen protest meer aanvaard.

Artikel 12: Auteursrecht - Vermogensrecht
(Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten.)
12.1. De wederpartij en/of het model bevestigt, dat hij/zij begrijpt geen aanspraak te kunnen maken op het copyright en het auteursrecht (ook niet op het bezit) van de gemaakte negatieven en/of dia's en/of foto's en/of tekeningen; noch in analoge, noch in digitale vorm.
12.2. Het model en het promotiebureau of de promotionele website verbinden zich ertoe de naam van de fotograaf te vermelden bij iedere publicatie.
12.3. Het model noch de ouders of voogd heeft geen exclusiviteitrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl of de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.
12.4. De fotograaf behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op al het foto- en ander beeldmateriaal dat aan de opdrachtgever wordt geleverd inclusief de eigendom van de digitale bestanden, het cliché, de matrijzen en andere dragers, zelfs bij tijdelijke terbeschikkingstelling hiervan aan de opdrachtgever.

 

Artikel 13: Recht tot reproductie – Gebruik van de geleverde foto’s
13.1. Een gespecificeerd gebruiksrecht wordt toegestaan aan de wederpartij/opdrachtgever, dat echter persoonlijk is zonder dat deze toestemming mag doorgegeven of doorverkocht worden.
13.2. Het is voor beide partijen verboden de foto’s commercieel te exploiteren, tenzij met wederzijdse schriftelijke toestemming volgens een nieuw te maken overeenkomst.
13.3. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, door de fotograaf schriftelijk bevestigd, vergoedt het honorarium van de fotograaf zijn tijd, ervaring, investeringen en afstand van reproductierechten in zijnen hoofde slechts voor de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen exploitatiewijze, -vorm, -bestemming, en territoriale reikwijdte en voor een duur van één jaar. Bij ontstentenis van dergelijke bepaling in de overeenkomst heeft de fotograaf het recht zich te verzetten tegen gebruik van de foto’s tot schriftelijke overeenstemming omtrent deze punten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik door derden van het foto- en beeldmateriaal.
13.4. De opdrachtgever verbindt er zich toe elke toegestane exploitatie van het foto- en beeldmateriaal gepaard te laten gaan met de vermelding:"Yoon Fotografie © yoonfotografie.be" met melding van het jaar. Het volledige honorarium en alle aangegane kosten dienen betaald te worden, zelfs bij niet-gebruik van de opname.

 

Artikel 14: Portretrecht
14.1. De fotograaf heeft het recht de foto’s te publiceren voor persoonlijke, niet commerciële, promotionele doeleinden. Ook voor tentoonstellingen en/of foto wedstrijden en publicaties in print en op het internet. Indien het model géén toelating verstrekt tot dit recht moet, binnen 8 werkdagen na afloop van de fotosessie, de fotograaf hiervan op de hoogte gesteld worden via email.

 

Artikel 15: Bewaring van de digitale bestanden
15.1. De foto’s die door de fotograaf gemaakt werden aan de hand van een offerte of TFP en TFCD, worden minimaal gedurende 30 dagen na afloop van de sessie bewaard. Bij overmachtsituaties die leiden tot gegevensverlies (ook defect aan geheugenkaart, fototoestel en/of materiaal of datacrash) kan de fotograaf op géén enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.
15.2. Indien er werkelijk een bestelling werd geplaatst, kunnen de betreffende ontwerpen en/of foto’s gedurende een periode van 45 dagen veilig worden bewaard om eventueel te verhelpen aan een uitvoerings- of leveringsprobleem van uw bestelling. Deze termijn wordt verlengd wanneer de fotograaf uw ontwerp en/of foto’s opnieuw moet ontwikkelen.
15.3. De gegevens over de bestelling waarover de fotograaf beschikt, worden gedurende 5 jaar bewaard met het oog op de boekhouding.

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid
16.1. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens.
16.2. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt.
16.3. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie.
16.4. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij vóór, tijdens of ná de fotosessie.
16.5. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een opdracht. Alle kledij, collectiestukken en accessoires zullen met de nodige zorg behandeld worden maar bij schade of verlies kan de fotograaf niet verantwoordelijk gesteld worden. In bepaalde omstandigheden zoals bv. bij verplaatsingen, of bij een hoge waarde van de voorwerpen, kan de fotograaf de goederen laten verzekeren en is de fotograaf gerechtigd de kosten daarvan aan de opdrachtgever door te rekenen.
16.6. De fotograaf is niet aansprakelijk voor het bekomen van het akkoord van de houders van de auteursrechten, naburige rechten, afbeeldingrechten, merkenrechten, wier werken, prestaties, afbeeldingen of merken afgebeeld zijn op het materiaal en nodig zijn voor het gebruik van het foto- en ander beeldmateriaal en ook niet om de daarmee gepaarde kosten te betalen. Deze bedragen zijn niet inbegrepen in het honorarium, zelfs indien de selectie van de afgebeelde persoon door de fotograaf in opdracht van de opdrachtgever werd verricht. Desgevallend zal de opdrachtgever de fotograaf vrijwaren voor elke aanspraak die deze houders laten gelden lastens de fotograaf ingevolge de exploitatie van het foto- en ander beeldmateriaal door de opdrachtgever.
16.7. De aansprakelijkheid van de fotograaf bij het produceren van opnamen reikt niet verder dan zijn eigen tussenkomst. De fotograaf is derhalve niet verantwoordelijk voor het gedrag, de stiptheid of de professionele prestaties van om het even welke medewerker, model, acteur, figurant, zelfs indien deze door hem werd gecontacteerd voor rekening van de opdrachtgever.
16.8. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor enig uitstel of annulatie van een productie of opname die te wijten is aan een te late levering door de opdrachtgever of diens onderaannemer van een product of accessoire, of aan de stiptheid of foutief gedrag van deze laatsten.
16.9. De fotograaf is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies veroorzaakt door het ontwikkellabo, een gebrek in fabricage, luchthaven x-stralen controle e.d., verlies door luchthaven-, post- of koerierdiensten. Deze opsomming is niet limitatief. In al die gevallen is ook het honorarium van de fotograaf volledig verschuldigd. Ingeval de aansprakelijkheid van de fotograaf toch in het gedrang zou komen, kan de door hem verschuldigde schadevergoeding niet hoger zijn dan het honorarium voor die bepaalde opdracht.

 

Artikel 17: Garantie
17.1. Mocht er na het afwerken van het foto-ontwerp een fout in de tekst zijn geslopen die tevens door u verkeerd was doorgegeven dan maken wij het ontwerp opnieuw met een korting van 15 %.

 

Artikel 18: Wijzigingen voorwaarden
18.1. De fotograaf kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De wederpartij dient regelmatig kennis te nemen van de toepasbare voorwaarden.

 

Artikel 19: Toepasbare wet en bevoegde rechtbanken
19.1. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd voor de plaats van de uitbatingszetel van Yoon Fotografie zijn bevoegd in geval van een geschil.

bottom of page